Årsmöte

Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.


Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.


Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.


Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här>>

Kontaktformulär till styrelsen