Policyer & stadgar

Policyer

Sociala medier

Svenska Kennelklubben har arbetat fram en policy för sociala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, Facebook, Youtube, Twitter och liknande.


Syftet med policyn för sociala medier är att ge SKK:s medlemmar riktlinjer för den digitala kommunikationen, men också att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på bloggar, Facebook, Twitter och liknande.


SKK ser följande punkter som viktiga ledstjärnor:

  • att vara öppen och tydlig
  • att bidra med kompetens
  • att vara ärlig och ansvarstagande
  • att vara artig och visa gott omdöme
  • att visa respekt för andra
  • att respektera upphovsrätten
  • att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser


Policy för sociala medier >>


Anmälan till aktiviteter anordnade av dvärgpinscherklubben

Policy gällande bindande anmälan

Stadgar

Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben

Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2019-12-16.

Gällande från 2020-01-01.


Reviderade

2013-08-11

2019-12-16


Stadgarna hittar du här >>


Inledning

Rasklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Schnauzer Pinscherklubben. Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i raskklubben ingående rasen.


Utöver dessa stadgar gäller också Schnauzer Pinscherklubbens (SSPK) stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSPK eller SKK utfärdade riktlinjer.


Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.


Rasklubbens stadgar ska fastställas av SSPK.


I den mån stadgar för rasklubben strider mot SSPKs stadgar eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.