Klubben

Dvärgpinscherklubben

Dvärgpinscherklubben (DPklubben) är en ideell förening som startades officiellt år 2006 som egen klubb efter att ha ingått i Pinscher- & dvärgpinschersektionen tillsammans med pinschern.


Vi är en rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) och vi är anslutna till Svenska Kennelklubben (SKK).


Idag består klubben av cirka 300 medlemmar och klubbens främsta mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för dvärgpinschern och dess ägare.


Klubben ska:

  • verka för rasens bästa och arbeta för en positiv målbild i sina beslut kring rasfrågor genom att främja avel av mentalt och friska individer.
  • Vidare arbetar klubben för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.
  • motivera ägare att genomföra MH (mentalbeskrivning hund) BPH (beteende och personlighets beskrivning hund) tillsammans med sin hund.
  • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård, samt att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. 


För att nå uppsatt mål skall klubben informera och sprida kunskap om Dvärgpinscherklubbens mål, organisation och arbetsformer.


Vi skall informera om klubbens ras och dess användningsområden, samt lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer samt Rasklubbens.


Vidare skall klubben aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. Vi vill stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete, samt delta i samråd inom och utom SKK.

Uppdaterad: 29/3-2024