Klubben

Dvärgpinscherklubben

Dvärgpinscherklubben startades officiellt år 2006 efter har ingått i Pinscher i Pinscher & Dvärgpinscher sektionen tillsammans med pinschern.


Vi är en rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) och vi är anslutna till Svenska Kennelklubben (SKK).


Idag består klubben av cirka 300 medlemmar och klubbens främsta mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för Dvärgpinschern och dess ägare.


Klubben ska verka för rasens bästa och arbeta för en positiv målbild i sina beslut kring rasfrågor vilket görs genom att väcka intresse för samt främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena Dvärgpinschrar.


Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper, verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.


Såsom t.ex. agility och andra aktiverings sporter samt praktiskt bruk i form av viltspår mm av denna ras. Medverka till att stimulera ägare och hund att genomföra MH (mentalbeskrivning hund) BPH (beteende och personlighets beskrivning hund).


Genom vårt deltagande på olika evenemang, informerar vi och sprider kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård.


Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, samt skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärldenoch hundägaren iom hundägandet


Du som medlem är viktig, genom ditt medlemskap stödjer du vårt arbete för Dvärgpinschern.

Vårt uppdrag

Dvärgpinscherklubben (DPklubben), som är en ideell förening, har till mål att tillvarata specifika intressen för rasen genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar. Vidare arbetar klubben för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.

Klubben vill informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård, samt att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. Väsentligt är att också skapa och vidmakthålla goda relationer med omvärlden.

För att nå uppsatt mål skall klubben informera och sprida kunskap om Dvärgpinscherklubbens mål, organisation och arbetsformer. Vi skall informera om klubbens ras och dess användningsområden, samt lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer samt Rasklubbens. Vidare skall klubben aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. Vi vill stödja och medverka i SKKs forskningsarbete, samt delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.