Rasstandard

Rasstandard

Ras

Dvärgpinscher (Zwergpinscher)


Grupptillhörighet

Grupp 2, Schnauzer & Pinscher, molosser & bergshundar samt sennenhundar


Rasstandard

Rasstandard (Öppnas som pdf)


Rasklubb

Dvärgpinscherklubben


Specialklubb

Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK)

Uppdaterad: 29/3-2024