RAS

Avelsstrategi (RAS)

Svenska Kennel Klubben, SKK högsta beslutande organ, Kennelfullmäktigt beslutade 2001 att det för varje hundras ska finnas s.k. Rasspecifik Avels Strategi. Uppdraget att utforma strategin lades på special/rasklubbarna. Till år 2004 ska de flesta klubbar vara klara med sitt arbete. En Rasspecifik Avels Strategi är en handlingsplan för avel inom en viss ras. Handlingsplanen bör vara uppbyggd i perspektiven, då-nu-framtid.


RAS bör beskriva rasens historiska bakgrund, utveckling samt nuläget men även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden.


De övergripande målen för all hundavel finns i stadgarna, i RAS ska målen för rasens utformas på ett konkret sätt, både kort och långsiktiga mål ska formuleras.


Arbetsgruppen för dvärgpinscher har bestått av

  • Helen Andersson
  • Gunnel Karlsson
  • Miia Lindberg
  • Annette Persson


Dokumentet i pdf-format


Fastställan av RAS för dvärgpinscher gjordes på SKK's avelskommitté
möte 2015-06-20 NYTT

Här kan ni se protkollsutdraget från SKK >>


Fastställan av RAS för dvärgpinscher gjordes på SKK's avelskommitté
möte 2006-09-06

Här kan ni se protkollsutdraget från SKK >>


Om ni läser RAS så framgår där varför vi bett om obligatorisk mätning av vår ras och tyvärr så sköts inte detta på ett korrekt sätt så därför har denna skrivelse gjorts och kommer publiceras i Notisbladet 4/06

Skrivelse angående mätning av dvärgpinscher >>


Sammanställning av mätresultatet från den obligatoriska mätningen

under åren 2006 & 2007 finns att läsa här


Domarkompendiet för Dvärgpinscher (klicka på bilden)

RAM (RAS, Avel & Mentalitet)

Avel, Ras, Mentalitet är en viktig del i alla rasklubbar.

Klubben har från 2011 valt att ena dessa delar i en enda kommitté.


Kontakta gärna kommittén om du har frågor.


Mental beskrivnings protokoll

Har du ett protokoll som ska skickas till klubben så är det SSPK som har hand om detta.


sekreterare@sspk.se