Policy & Tystnadsplikt

Svenska Kennelklubbens/Dvärgpinscherklubben policy för sociala medier


Svenska Kennelklubben har arbetat fram en policy för sociala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.


Syftet med vår policy för sociala medier är ge SKKs medlemmar riktlinjer för den digitala kommunikationen, och också att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på bloggar,


Facebook, Twitter och liknande. SKK ser följande punkter som viktiga ledstjärnor:

  • att vara öppen och tydlig
  • att bidra med kompetens
  • att vara ärlig och ansvarstagande
  • att vara artig och visa gott omdöme
  • att visa respekt för andra
  • att respektera upphovsrätten
  • att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser


Policy för sociala medier

Tystnadsplikt


Tystnadsplikt innebär att man inte får vidareföra information / uppgifter som man får ta del av i sin tjänst eller genom det uppdrag man har, det vill säga att information inte skall spridas vidare till andra.


Alla som på något sätt utför uppdrag eller tjänster i klubben ska skriva under

SKK.s tystnadsplikt med datum, ort och underskrift.

Kontakta klubbens sekreterare som talar om hur du ska göra med dokumentet.


Här hittar du tystnadsplikten

Policy


för styrelsemedlemmar och kontaktpersoner

i dvärgpinscherklubben

 

Policy att hämta hem finns här