Styrdokument

Stadgar


Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben


Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2013-08-11

Gällande från 2014-02-16 (eller av SSPK annan beslutad tidpunkt),
reviderade 2013-08-11.


Inledning


Rasklubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Schnauzer Pinscherklubben.


Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i raskklubben ingående rasen.


Utöver dessa stadgar gäller också Schnauzer Pinscherklubbens (SSPK) stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSPK eller SKK utfärdade riktlinjer.


Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.


Rasklubbens stadgar ska fastställas av SSPK.


I den mån stadgar för rasklubben strider mot SSPKs stadgar eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

Stadgar för Dvärgpinscherklubben


Godkända av Svenska Schnauzer-Pinscherklubben 2013-08-11


Gällande från 2014-02-16