Klubbens uppdrag

Klubbens uppdrag

Svenska Dvärgpinscherklubben

Dvärgpinscherklubben (Dpklubben), som är en ideell förening, har till mål att tillvarata specifika intressen för rasen genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar. Vidare arbetar klubben för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk av denna ras.

Klubben vill informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård, samt att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet. Väsentligt är att också skapa och vidmakthålla goda relationer med omvärlden.

För att nå uppsatt mål skall klubben informera och sprida kunskap om Dvärgpinscherklubbens mål, organisation och arbetsformer. Vi skall informera om klubbens ras och dess användningsområden, samt lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer samt Rasklubbens. Vidare skall klubben aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet. Vi vill stödja och medverka i SKKs forskningsarbete, samt delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.