Kallelse och Handlingar

Kallelse till Dvärgpinscherklubbens Årsmöte + Extra årsmöte

Söndagen den 20 februari 2022


Dvärgpinscherklubben
bjuder in till årsmöte via internet med
Zoom som verktyg.
Mer information
kommer efter anmälan.


NÄR söndagen den 20 februari 2022 kl. 10.00

VAR mötet hålls digitalt via Zoom

HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar


SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 15 FEBRUARI


Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, valberedningens
förslag samt handlingar i de ärenden som ska behandlas på årsmötet ska senast 7 dagar före
mötet delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post eller på annat
likvärdigt sätt.


Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt