Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller
när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna
senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat
likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Komma i kontakt med styrelsen gör du här

 
 
 
 

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt